Ceisteanna Coitianta

Chuir mé m’Fhógra Achomhairc (FA) ar aghaidh, céard a tharlóidh anois?

Tar éis FA a chur ar aghaidh, gheobhaidh tú deimhniú a bhaineann le clárúchán d’achomhairc. Cuirfear an t-achomharc isteach sa phróiseas i dtreo éisteachta ansin. Nuair a dhéantar an t-achomharc a liostú le haghaidh Glaoch Rolla gheobhaidh tú treoracha ó Oifigí an Bhinse chun achoimre ar fhianaise a chur ar aghaidh. Reáchtáiltear an Glaoch Rolla faoi Stiúrthóir an Chathaoirligh chun achomhairc a liostú do dhátaí éisteachta. Is féidir leat tús a chur le d’achoimre ar fhianaise a ullmhú ag aon tráth i ndiaidh an Fhógra Achomhairc a chur ar aghaidh.

An Athluacháil nó Athbhreithniú atá á chur ar aghaidh agam?

Is clár náisiúnta é Athluacháil a bhfuil an Oifig Luachála ina bhun. Is próiseas é Athbhreithniú trína ndéantar gach réadmhaoin inrátáilte i limistéar údaráis áitiúil a luacháil go tréimhsiúil, agus ag an am céanna, faoi threoir dáta aonair luachála. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar an seoladh idirlín seo a leanas: Achomharc a Dhéanamh maidir le hAthbhreithniú.

Is éard atá i gceist le hAthbhreithniú próiseas a eascraíonn as Athrú Ábhartha ar Chúinsí (AAC) a thagann ar réadmhaoin tráchtála nó tionscail, amhail: síneadh, foroinnt nó cónascadh dhá réadmhaoin nó níos mó nó, réadmhaoin nua tráchtála a chur i gcrích.
Chun eolas a fháil maidir le hachomhairc ar Athbhreithnithe agus maidir leis na contaetha ina bhfuil feidhm leis seo, cliceáil anseo

An féidir liom íoc le seic nó le dréacht bainc?

Ní féidir
Tar éis do chomhlachtaí uile na Státseirbhíse an Plean Íocaíochtaí Náisiúnta a chur i bhfeidhm, ón 1 Eanáir 2022 ní ghlacann an Binse Luachála le seiceanna ná dréachtaí bainc mar íocaíocht ar tháillí achomhairc a thuilleadh. Ní mór íocaíochtaí a dhéanamh go leictreonach, tríd an bhfoirm achomhairc ar líne nó ar an bhfón le cárta dochair nó cárta creidmheasa, nó tríd an Ríomhaistriú Airgid.

Céard iad céimeanna an phróisis seo?


Próiseas Achomhairc – Grafaic – PDG/Íoslódáil – Cliceáil Anseo

Chuir mé gach doiciméad chugat cheana, céard eile atá ag teastáil?

Nuair a chuirtear achomharc ar aghaidh, is é an t-aon doiciméad amháin atá ag teastáil ná foirm Fógra Achomhairc (FA) atá comhlánaithe agus sínithe. Coinneofar aon doiciméid bhreise a chuirtear ar fáil an t-am sin sa chomhad achomhairc. Mar sin féin, nuair a thagann achomharc chuig céim an Ghlaoigh Rolla agus nuair a thugann Oifigí an Bhinse treoracha duit, ní mór don Achomharcóir Achoimre ar fhianaise a thabhairt i bhformáid doiciméid sínithe.

Is é an fhoirm FA a chuirtear ar aghaidh ag tús an phróisis an chéad chéim i dtaobh an údair a bhfuil tú ag déanamh achomhairc. Ní mór na cúiseanna leis an achomharc a shoiléiriú agus tacú leo le fianaise i ndoiciméid bhreise faoi ‘Achoimre’ ansin. Is féidir leat tús a chur le d’Achoimre ar fhianaise a ullmhú ag am ar bith.

Cá fhad a ghlacann an próiseas?

Tá an Binse ag fáil leibhéil achomharc as cuimse le blianta beaga anuas de bharr an Chláir Náisiúnta Athluachála a bhfuil an Oifig Luachála ina bhun. Amhail an 1 Eanáir 2022, bhí breis agus 1,600 achomharc idir lámha ag an mBinse. Cé go mbaineann formhór na n-achomharc seo le Clár Athluachála 2019, baineann cuid díobh le hachomhairc láithreán folamh agus le hachomhairc láithreán tréigthe chomh maith, nach achomhairc rátaí tráchtála iad ach a ndearbhaítear iad mar chuid d’fheidhmeanna reachtúla an Bhinse Luachála.

Céard atá i gceist le hAchoimre ar fhianaise? Céard iad na doiciméad ar cheart dom a chur ar aghaidh?

Chun cinneadh eolach a dhéanamh ar d’achomharc, tá Athbhreithniú ar fhianaise ag teastáil ón mBinse ón dá pháirtí. Is éard atá i gceist le hAthbhreithniú ar fhianaise cnuasach de phíosaí fianaise tacaíochta le d’achomharc, mar a liostaítear anseo faoi rial 36 de Rialacha an Bhinse Luachála (Achomhairc) 2019. D’fhéadfaí léarscáileanna, grianghraif agus réadmhaoine comparáideacha a áireamh orthu sin. Go bunúsach, is é an tAthbhreithniú ar fhianaise ‘scéal’ nó réasúnaíocht d’achomhairc.

Cén dáta óna mbeidh feidhm ag an gcinneadh?

Beidh feidhm ag an gcinneadh ón dáta a eiseoidh an Binse Luachála Ordú Cinnidh. Mar shampla, ‘Arna dhátú Dé hAoine, an 8ú lá seo d’Iúil, 2022,’ rud a chiallaíonn gurb é 08/07/22 an dáta óna mbeidh feidhm aige.

An é an tOrdú Cinnidh an chéim dheireanach den phróiseas?

Is é an tOrdú Cinnidh a eisítear chuig na páirtithe an chéim dheireanach den phróiseas achomhairc. Má chinntíonn an Binse do luacháil a athrú, leasóidh an Oifig Luachála an luacháil réadmhaoine agus chuirfidh sé an tÚdarás Áitiúil ar an eolas maidir leis an athrú. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil do rátaí tráchtála a ríomh arís dá réir.

An féidir leat mo rátaí a athrú?

Ní bhíonn aon bhaint ag an mBinse Luachála le rátaí a íoctar leis na hÚdaráis Áitiúla agus ní bhíonn aon tionchar aige orthu. Cinntíonn an Binse Luachála achomhairc i gcoinne luachálacha a dhéanann an Oifig Luachála ar réadmhaoin tráchtála chun críocha rátála. Má chinntíonn an Binse do luacháil a athrú, leasóidh an Oifig Luachála an luacháil réadmhaoine agus chuirfidh sé an tÚdarás Áitiúil ar an eolas maidir leis an athrú. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil do rátaí tráchtála a ríomh arís dá réir.

Céard atá i gceist leis an ríomhphost ‘Alt 36’ a fhaighim go minic?

Tá próiseas achomhairc an Bhinse Luachála faoi rialú an Achta Luachála 2001-2015, arna leasú. In Alt 36 den Acht Luacháil éilítear go gcuirfear páirtithe ar an eolas maidir leis an gcomhfhreagras ábhartha a eisítear maidir lena n-achomharc. Ní bhíonn gá i gcónaí le gníomh uait dá bharr seo, ag brath ar ábhar an chomhfhreagrais.
Mar shampla, cuirfear aon chomhfhreagras a chuireann an Oifig Luachála nó an tÚdarás Áitiúil ar fáil dúinn a bhaineann le d’achomharc, ar aghaidh chugat ‘faoi’ Alt 36.
Is dearbhú trédhearcachta é.